REGULAMIN KONKURSU – Od blogera do Lidera

spotkanie
Blogerzy zapraszają na 5. SBO
6 lutego 2017
5. SBO dla mediów kwadrat insta
PNOS zaprasza do udziału w konkursie dla Blogerów Ogrodniczych
16 lutego 2017
Bez tytułu

Bez tytułu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Konkurs „Od blogera do Lidera” (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do blogerów, uczestników 5. Spotkania Blogerów Ogrodniczych, odbywającego się podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazy (zwanego dalej Wydarzeniem), które odbywają się w dniach
3-4 marca 2017 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu.

 • 2

Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany, organizowany przez serwis Facebook ani z nim związany. Przystępując do Konkursu, Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.

 • 3

Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.

 

ORGANIZATOR

 • 4

Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60­734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników VAT – NIP 777­00­00­488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN.

CZAS TRWANIA

 • 5

Konkurs „Od blogera do Lidera” będzie przeprowadzony w dniach od 3.02.2017 r. do 12.02.2017 r.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 • 6

W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest prowadzenie bloga o tematyce ogrodniczej, roślinnej, prośrodowiskowej. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

 • 7

Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, netykiety lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu.

 • 8

W przypadku podejmowania przez Uczestnika lub inne osoby działań sprzecznych z Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień Uczestników przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 • 9

Od momentu uzyskania prawa do Nagrody Uczestnik staje się Zwycięzcą Konkursu.

 • 10

Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.gardenia.mtp.pl.

KOMISJA KONKURSU

 • 11

Organizator powołuje Komisję Konkursową. Komisja nadzoruje przebieg Konkursu, jak również dba o przestrzeganie zasad Regulaminu oraz rozstrzyga wszelkie spory.

ZASADY KONKURSU

 • 12

Zadaniem konkursowym jest napisanie artykułu poświęconego tematyce inteligentnych ogrodów. Minimalna objętość artykułu powinna wynosić 4500 znaków. Zgłaszany do Konkursu artykuł musi być autorskim dziełem Uczestnika, jak również nie może naruszać praw osób trzecich. Zgłaszany artykuł nie może być już pracą nagrodzoną lub wyróżnioną w innym konkursie, jak również nie był wcześniej publikowany.

 • 13

Uczestnicy mogą przystąpić do Konkursu w dniach od 3.02. do 12.02.2017 r. Uczestnik może wysłać więcej niż jeden artykuł. Artykuł należy przesłać na adres: agnieszka.markiewicz@mtp.pl lub w wiadomości prywatnej serwisu Facebook do dnia 12.02.2017 do godz. 22:00.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odrzucania artykułów zgłoszonych do Konkursu, jeżeli są one niezgodne z tematyką Konkursu.

SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU, PODANIE WYNIKÓW

 • 14

Wygrywają trzy osoby (1., 2. i 3. miejsce), które w ocenie Komisji Konkursowej zgłosiły do konkursu artykuły najpełniej omawiające tematykę Konkursu. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wyłonienia dodatkowych zwycięzców, ponad wskazane osoby, którym przyznane zostaną wyróżnienia.

 • 15

Organizator bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu powiadomi Zwycięzców Konkursu o czasie i szczegółach związanych z przekazaniem Nagrody.

 • 16

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie upubliczniona na profilu Wydarzenia w Serwisie Facebook.

NAGRODY

 • 17

Komisja Konkursowa przyzna odpowiednio 1., 2. oraz 3. miejsce. Nagrodami w Konkursie dla 3 wybranych tekstów są bilety upoważniające do udziału w I Kongresie Liderów Branży Ogrodniczej odbywającego się podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA w dniu 3.03.2017 r. w godz. 14–17 oraz możliwość publikacji nagrodzonych tekstów na łamach 1. numeru magazynu „Lider Branży Ogrodniczej”, którego wydawcą są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zwycięzca 1. miejsca otrzyma również możliwość zaprezentowania opisanej przez siebie tematyki podczas wystąpienia na I Kongresie Liderów Branży Ogrodniczej (czas wystąpienia: maks. 15 min).

 • 18

Bilety upoważniające do udziału w I Kongresie Liderów Branży Ogrodniczej przekazane zostaną drogą elektroniczną.

 • 19

Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak również zamiany Nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.

W przypadkach tego wymagających, Organizator pokryje i odprowadzi podatek od Nagrody na konto urzędu skarbowego właściwego z uwagi na adres zamieszkania Zwycięzcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

 • 20

Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

 • 21

Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, z zastrzeżeniem paragrafu poniższego. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 – Dz. U. z 2016 poz. 922 – j.t. ze zm.), w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ma prawo wnieść umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe warunki przetwarzania danych.

 • 22

Zwycięzcy wyrażają zgodę na publikacje i publiczne wykorzystanie, bez dodatkowego wynagrodzenia, swojego wizerunku (imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania) oraz zgłoszonego do Konkursu artykułu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora lub współpracujących z nim podmiotów, w szczególności w materiałach drukowanych lub w formie elektronicznej – zamieszczenie w Serwisie Facebook na profilach Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • 23

Reklamacje dotyczące Konkursu należy przedstawić Organizatorowi w dogodnej dla Uczestnika formie poprzez:

e­mail (na adres: reklamacje@mtp.pl)

lub na piśmie (listem poleconym na adres Organizatora)

lub osobiście w Biurze Organizatora Targów w dniach i godzinach otwarcia Wydarzenia dla zwiedzających.

 • 24

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

 • 25

Organizator powiadomi Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 26

Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagród przewidzianych Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 • 27

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.

 • 28

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 • 29

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z winy i działań Uczestnika wpisy utracone, uszkodzone, niewłaściwe zaadresowane lub złożone po upływie określonego w Konkursie terminu.

 • 30

Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.

 • 31

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 • 32

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.

 • 33

Wszelkie ewentualne spory, które mogą powstać w związku z uczestnictwem w Konkursie, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

 

1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *