PNOS zaprasza Blogerów Ogrodniczych do udziału w konkursie

tlo_facebook
6. Spotkanie Blogerów Ogrodniczych już na początku września!
1 sierpnia 2017

Sponsor Główny 6. Spotkania Blogerów Ogrodniczych, spółka PNOS, zaprasza uczestników spotkania do udziału w Konkursie PNOS w ogrodzie. Poniżej przedstawiamy regulamin Konkursu.

logo_PNOS

REGULAMIN KONKURSU: PNOS w ogrodzie

1. Informacje podstawowe

1. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o., zwane dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego pełną akceptacją.
4. Konkurs skierowany jest do uczestników 6 (szóstego) Spotkania Blogerów Ogrodniczych, dalej jako 6. SBO, które odbędzie się w dniach 1-2 września 2017 roku w Warszawie podczas Targów Zieleń to Życie na terenie EXPO Warszawa XXI.

2. Cel Konkursu i zadanie uczestników

1. Celem Konkursu jest nawiązanie współpracy z jego Uczestnikami i uzyskanie zdjęć przedstawiających kompozycję z warzyw i/lub kwiatów przedstawiająca logo Organizatora lub nazwę firmy „PNOS” do zamieszczenia na stronie www.pnos.pl oraz do zastosowania w innych materiałach reklamowych firmy. Organizator zastrzega sobie prawo umieszczenia na własnej stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych nagrodzonych prac.
2. Konkurs organizowany jest w kategorii tematycznej: warzywa/kwiaty.
3. Zadaniem uczestników jest przesłanie zdjęcia przygotowanej kompozycji loga lub nazwy firmy „PNOS” z warzyw i/lub kwiatów w formacie .jpg , które promowało będzie Organizatora.
4. Nie mogą być zgłaszane do Konkursu prace publikowane wcześniej lub wykonane na zlecenie innych podmiotów.

3. Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć uczestnicy 6. SBO, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikiem Konkursu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy są:
a. pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora,
b. członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora,
c. pracownikiem lub członkiem rodziny pracownika podmiotów związanymi kapitałowo z Organizatorem.

4. Czas trwania, zasięg Konkursu i wyniki

1. Konkurs nie jest ograniczony terytorialnie i jest przeprowadzany przez Organizatora w terminie od 2 sierpnia 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać drogą mailową na adres sekretariat@pnos.pl pracę konkursową opatrzoną tytułem wraz z informacją o autorze zawierającą imię i nazwisko autora, nr tel. komórkowego, adres email. Przesyłany mail winien być oznaczony: konkurs PNOS 6SBO.
3. Każdy Uczestnik może przesłać do 2 prac.
4. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora, w skład, którego wejdzie przedstawiciel organizatora 6. SBO.
5. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora http://www.pnos.pl/ oraz stronach przez niego wskazanych najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017 r.
7. Wyłonieni Uczestnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca, zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w złożonym przez nich zgłoszeniu konkursowym.
8. Wyłonieni laureaci zostaną ogłoszeni podczas 6. SBO.

5. Nagrody

1. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze zgłoszenia konkursowe.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci bonów towarowych przygotowanych przez Organizatora do wykorzystania w placówkach handlowych Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi Organizator. Laureat pierwszego miejsca otrzyma dodatkowo możliwość zorganizowania w uzgodnieniu z Organizatorem konkursu, związanego z nasiennictwem, dla czytelników swojego bloga, w którym nagrody, w postaci trzech bonów na zakupy w sklepie internetowym PNOS, ufunduje Organizator.
3. Wartość pojedynczej nagrody wynosi 300,00 PLN. Wartość 3 nagród wynosi 900,00 zł.
4. W wypadku uzgodnienia z Organizatorem zasad konkursu o nasiennictwie laureat pierwszego miejsca otrzyma dodatkowo 3 bony o łącznej wartości 450,00 PLN z przeznaczeniem na zakupy w sklepie internetowym PNOS. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w sytuacji, gdy przesłana ilość i wartość prac nie pozwoli na wyłonienie 3 laureatów.
5. Nagroda przeznaczona dla laureata konkursu nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
6. Do każdej nagrody dodawana jest nagroda pieniężna o wartości odpowiadającej kwocie podatku należnego od wartości nagrody, która zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego. Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych będzie Organizator konkursu. Uczestnik zobowiązany jest podać dane niezbędne do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.
7. Brak odpowiedzi ze strony laureata Konkursu na informację sygnalizującą wygraną w konkursie w terminie do 30 sierpnia 2017 r. do godz. 23.59 jest równoznaczny z rezygnacją z prawa do otrzymania nagrody i wygaśnięciem tego prawa.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 7 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo wyłonić nowego Laureata Konkursu.
9. W przypadku wygaśnięcia prawa do otrzymania nagrody, pozostaje ona w dyspozycji Organizatora.

6. Oświadczenia

1. Przesyłając zgłoszenie konkursowe, uczestnik Konkursu oświadcza, iż sporządzone zgłoszenie nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.
2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy konkursowej na stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych Organizatora.
3. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, że przysługują mu wyłączne nieograniczone prawa autorskie do pracy konkursowej. Uczestnik oświadcza, iż praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.
4. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy konkursowej na wszystkich istniejących polach eksploatacji.
5. W przypadku skierowania roszczeń przeciwko Organizatorowi Konkursu z tytułu naruszenia praw i dóbr, o których mowa powyżej, uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń, wobec osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora Konkursu od odpowiedzialności z tego tytułu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Zebrane w trakcie prowadzenia Konkursu dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia finalistów Konkursu, opublikowania danych finalistów Konkursu, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji uczestników.
3. Przesyłając pracę konkursową, uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi danych osobowych w podanych w ust. 2 celach oraz na upublicznienie danych.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla przeprowadzenia Konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *